Algemene voorwaarden


Versie december 2017

Of download algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle – ook toekomstige –
overeenkomsten met anderen dan consumenten in het kader waarvan Keukensuitvoorraad.eu,
handelsnaam van DKG De Keukenfabriek B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Bergen op Zoom aan
de Drebbelstraat 7, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60541636, onder welke
titel dan ook, daaronder begrepen koop of aanneming van werk – zaken levert en/of enige prestatie
verricht, alsmede op in dat kader af te leggen verklaringen/aanbiedingen. Op deze algemene
voorwaarden kan door een ieder, die door Keukensuitvoorraad.eu in het kader van de uitvoering van
de overeenkomst wordt ingeschakeld, jegens de wederpartij een beroep worden gedaan. De algemene
voorwaarden die de wederpartij op enig moment aan Keukensuitvoorraad.eu presenteert worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enig beding deel uitmakend van deze algemene voorwaarden
nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de algemene voorwaarden voor het overige zoveel mogelijk in
stand en zal de betreffende bepaling in overleg tussen Keukensuitvoorraad.eu en wederpartij
onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel
mogelijk benadert.

Artikel 2: Totstandkoming van overeenkomsten, tekortschieten door wederpartij en inhoud van de overeenkomst

 1. Indien de wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
  Keukensuitvoorraad.eu onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van
  het aanbod.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Keukensuitvoorraad.eu passende
  technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van
  data en zorgt zij voor een veilige web-omgeving.
 3. De overeenkomst komt tot stand doordat de wederpartij de stappen zet die op de website
  www.keukensuitvoorraad.eu zijn aangegeven voor het bestellen van zaken. De wederpartij kan
  tijdens het bestelproces steeds corrigeren, onder meer door terug te bladeren en doordat hij, na
  afronding van het bestelproces een overzichtspagina te zien krijgt, waarbij hij in de gelegenheid
  wordt gesteld om de daarop voorkomende gegevens te corrigeren. Keukensopvoorraad.eu zal
  onverwijld na het tot stand komen van de overeenkomst aan de consument per e-mail de
  aangegane overeenkomst bevestigen.
 4. Keukensuitvoorraad.eu kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de wederpartij
  aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang
  zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Keukensuitvoorraad.eu op
  grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij
  gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te
  verbinden.
 5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende
  beschikbaarheid van de betreffende zaken/prestaties.
 6. De door Keukensuitvoorraad.eu geoffreerde en/of de op de website gepubliceerde prijzen zijn
  steeds exclusief montage.
 7. Keukensuitvoorraad.eu heeft, in het geval de wederpartij toerekenbaar tekortschiet, naast het
  recht om de betreffende overeenkomst te ontbinden ook het recht om de overige tussen haar en
  de wederpartij bestaande overeenkomsten, die nog niet zijn afgewikkeld, door een schriftelijke
  verklaring te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten.
 8. De in lid 7 omschreven rechten laten de overige wettelijke rechten van Keukensuitvoorraad.eu
  onverlet die Keukensuitvoorraad.eu ook kan uitoefenen indien de wederpartij in staat van
  faillissement wordt verklaard; (voorlopige) surséance van betaling, dan wel toepassing van de
  gerechtelijke schuldsanering verkrijgt.
 9. Indien Keukensuitvoorraad.eu aan de wederpartij een afbeelding, monster of model toont of
  verstrekt, al dan niet via de website, dan geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding zonder dat
  de zaak/ prestatie daaraan behoeft te beantwoorden, behoudens indien en voor zover partijen
  uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 10. Keukensuitvoorraad.eu is niet verplicht om de wederpartij bij het aangaan of uitvoeren van de
  overeenkomst te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht, gebreken en ongeschiktheid van
  zaken van de opdrachtgever alsmede op fouten of gebreken in de door de wederpartij verstrekte
  bestekken, plannen, tekeningen, berekeningen en dergelijke.

 
Artikel 3: (Af)levering en risico

 1. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen geschiedt levering DAP (Delivery at
  Place).
 2. De wederpartij is jegens Keukensuitvoorraad.eu verplicht tot onmiddellijke inontvangstneming
  van de (gekochte) zaak zodra deze aan hem wordt aangeboden. Indien wederpartij de zaak niet in
  ontvangst neemt, zal de zaak als afgeleverd gelden op het moment dat Keukensuitvoorraad.eu
  haar heeft aangeboden waarna Keukensuitvoorraad.eu de zaak voor rekening en voor risico van
  de wederpartij onder zich houdt, en het recht heeft om te factureren. Keukensuitvoorraad.eu is
  niet verplicht om ter zake de aldus opgeslagen zaak een verzekering af te sluiten.
  Keukensuitvoorraad.eu mag de zaak bij afwezigheid van de mogelijkheid tot inontvangstneming
  ook, ter eigen keuze, ter plaatse op een daartoe geëigende en passende wijze achterlaten. Het
  risico van de zaak gaat daarmee over op de wederpartij.
 3. Indien de wederpartij nalaat om informatie en/of zaken te leveren die Keukensuitvoorraad.eu
  nodig heeft in verband met de uitvoering van de overeenkomst, wordt de overeengekomen termijn
  van levering verlengd met de termijn dat de wederpartij met de levering in gebreke blijft. De
  wederpartij raakt door het enkele verstrijken van de termijn in verzuim.
 4. Een overeengekomen – al dan niet op grond van het vorige lid verlengde – termijn van levering
  geldt – ook indien een einddatum of een termijn is overeengekomen – bij benadering en is niet
  fataal. In het geval van niet tijdige levering dient Keukensuitvoorraad.eu schriftelijk in gebreke te
  worden gesteld, waarbij aan Keukensuitvoorraad.eu een na overleg met haar te bepalen
  redelijke termijn moet worden gegund om alsnog na te komen.
 5. Keukensuitvoorraad.eu heeft het recht om de te leveren zaken in delen uit te leveren op
  voorwaarde dat dit geschiedt binnen de overeengekomen termijn c.q. binnen de termijn die op
  grond van de vorige/ volgende alinea(‘s) werd verlengd.
 6. Verlenging van de leveringstermijn vindt eveneens plaats in het geval van een tijdelijke
  verhindering tot drie weken als bedoeld in artikel 9 lid 7. In dat geval wordt – zonder dat wederpartij
  de overeenkomst mag ontbinden – de overeengekomen – al dan niet reeds op de voet van het
  gestelde in de leden 3, 4 en 5 van dit artikel verlengde – termijn, verlengd met de periode,
  gedurende welke de verhindering voortduurt; alsmede met een termijn waarbinnen
  Keukensuitvoorraad.eu redelijkerwijze tot aflevering kan overgaan.
 7. De betekenis van leveringsbedingen wordt uitgelegd aan de hand van de laatste editie van de
  Incoterms van de internationale Kamer van Koophandel.
 8. Keukensuitvoorraad.eu zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen
  en de uitvoering van bestellingen van zaken.
 9. Als plaats van levering geldt in beginsel het adres van de wederpartij dat gekoppeld is aan haar
  Kamer van Koophandel inschrijving (in Nederland) of aan haar inschrijving in het Belgisch
  handelsregister. Pas nadat een verificatie van het zakelijk account heeft plaatsgevonden kan de
  wederpartij aan Keukensuitvoorraad.eu een andere plaats van levering, die gelegen dient te zijn
  binnen Nederland, kenbaar maken.
 10. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2 van deze algemene voorwaarden is vermeld,
  zal Keukensuitvoorraad.eu geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren tenzij een
  langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een
  bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de wederpartij hiervan
  uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De wederpartij heeft in dat geval
  het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 11. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Keukensuitvoorraad.eu het bedrag dat de
  wederpartij reeds vooruit betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na
  ontbinding, terugbetalen.
 12. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Keukensuitvoorraad.eu zich
  inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen.
 13. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Keukensuitvoorraad.eu tot
  het moment van bezorging op het in overeenstemming met het in lid 2 genoemde adres, tenzij
  uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4: Uitsluiting montage overeenkomst
De prestatie van Keukensuitvoorraad.eu betreft enkel en alleen, behoudens andersluidende
schriftelijke afspraak, de levering van de overeengekomen zaak en nimmer de montage daarvan of
overige montagewerkzaamheden.

Artikel 5: Zekerheid
Keukensuitvoorraad.eu heeft, voor zover relevant, het recht om bij het aangaan van de overeenkomst
het stellen van zekerheid te verlangen. Voorts heeft Keukensuitvoorraad.eu het recht om tijdens het
uitvoeren van de overeenkomst (aanvullende) zekerheid te verlangen indien zij aanwijzingen verkrijgt
omtrent een zodanig verminderde kredietwaardigheid van de wederpartij dat hij redelijkerwijze aan een
perfecte nakoming van zijn verplichtingen mag twijfelen. Daarvan is in ieder geval sprake indien de
wederpartij ondanks ingebrekestelling niet aan zijn verplichtingen voldoet. Indien de wederpartij
ondanks ingebrekestelling geen zekerheid stelt heeft Keukensuitvoorraad.eu het recht om de
bevoegdheden uitoefenen die zijn omschreven/bedoeld in artikel 2 lid 7.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud; retentierecht en pand
A: Eigendomsvoorbehoud:
Alle leveringen geschieden onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Keukensuitvoorraad.eu behoudt
de eigendom van de op grond van welke titel dan ook aan de wederpartij uitgeleverde en uit te leveren
zaken totdat de wederpartij:

 1. de prijs van al die zaken vermeerderd met verschuldigde renten en kosten volledig heeft voldaan
  en Keukensuitvoorraad.eu deze bedragen ook daadwerkelijk heeft ontvangen en,
 2. alle vorderingen heeft voldaan ter zake van werkzaamheden die Keukensuitvoorraad.eu ten
  behoeve van hem verricht of zal verrichten in het kader van de desbetreffende overeenkomsten
  en,
 3. de vorderingen heeft voldaan die Keukensuitvoorraad.eu op hem verkrijgt indien hij tekort schiet
  in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen. Het risico van de onder
  eigendomsvoorbehoud verkochte zaak is vanaf het tijdstip van levering voor de wederpartij.

De wederpartij mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken op geen enkele wijze laten
strekken tot zekerheid van andere vorderingen dan die van Keukensuitvoorraad.eu.
Indien een derde de zaak voor de wederpartij onder zich heeft, dan is de wederpartij, indien hij jegens
Keukensuitvoorraad.eu tekort schiet, verplicht om de naam en het adres van die derde aan
Keukensuitvoorraad.eu mede te delen en mag Keukensuitvoorraad.eu aan die derde berichten dat
deze de zaak voortaan voor haar moet houden.
In het geval Keukensuitvoorraad.eu haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen,
geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan
Keukensuitvoorraad.eu en door Keukensuitvoorraad.eu aan te wijzen derden om al die plaatsen te
betreden waar de eigendommen van Keukensuitvoorraad.eu zich bevinden en die zaken terug te
nemen.

B: Pand:
Tussen Keukensuitvoorraad.eu en haar wederpartij geldt dat ten behoeve van
Keukensuitvoorraad.eu op roerende – niet register – zaken – die Keukensuitvoorraad.eu van de
wederpartij onder zich verkrijgt – een recht van pand wordt gevestigd tot zekerheid van de vorderingen
die Keukensuitvoorraad.eu op de wederpartij, uit welke hoofde ook, heeft of zal verkrijgen. Het
pandrecht komt zonder nadere formaliteit tot stand op het moment dat Keukensuitvoorraad.eu de
betreffende zaak onder zich krijgt.

C: Retentierecht:
Keukensuitvoorraad.eu heeft het recht om een haar toekomend retentierecht ook uit te oefenen voor
de betaling van al hetgeen de wederpartij aan haar uit welken hoofde dan ook verschuldigd is.
 
Artikel 7: Prijs en betaling

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
  zaken niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan Keukensuitvoorraad.eu onder omstandigheden
  variabele prijzen aanbieden. Indien prijzen richtprijzen zijn wordt dit bij het aanbod vermeld
 3. De op de website in het aanbod van zaken genoemde prijzen zijn exclusief btw. De in de
  orderbevestiging en op de factuur genoemde prijzen van zaken zijn inclusief btw. Wanneer een
  wederpartij uit België met zijn zakelijk account een zaak van Keukensuitvoorraad.eu aankoopt,
  wordt, op basis van een geldend Belgisch BTW nummer, 0% btw in rekening gebracht in verband
  met intracommunautaire leveringen o.b.v. artikel 138 EU BTW richtlijn 2006/112/EC.
 4. Betaling dient in het kader van een bestelling langs elektronische weg plaats te vinden via de
  website van Keukensuitvoorraad.eu, en dus voorafgaand aan de levering, en wel door een
  daartoe aangewezen payment service programma.
 5. Indien betaling niet elektronisch plaatsvindt voorafgaand aan levering dient betaling, tenzij anders
  overeengekomen, plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Keukensuitvoorraad.eu gerechtigd een
  vertragingsrente van 1,5% per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen, tenzij
  de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het
  opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het
  moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien de wederpartij in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan
  heeft Keukensuitvoorraad.eu het recht om de vooraf aan de wederpartij kenbaar gemaakte
  redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan wederpartij in rekening te brengen.
 8. De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan
  Keukensuitvoorraad.eu verschuldigde. Ook is de wederpartij nimmer gerechtigd tot opschorting
  van haar (betalings)verplichtingen jegens Keukensuitvoorraad.eu.
 9. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van de wederpartij
  niet op.
 10. De wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld
  aan de ondernemer te melden.
 11. Indien een betaling Keukensuitvoorraad.eu niet heeft bereikt is Keukensuitvoorraad.eu gerechtigd
  de zaken niet uit te leveren dan wel terug te halen, een en ander overeenkomstig het bepaalde in
  artikel 6.

 

Artikel 8: Keuring, klachten en garantie

 1. De wederpartij is verplicht om de door Keukensuitvoorraad.eu afgeleverde zaak onverwijld na
  aflevering te keuren op haar deugdelijkheid, voor zover deze keuring in redelijkheid mogelijk is,
  doch in ieder geval op hoeveelheid en direct zichtbare gebreken, en gebreken op de vrachtbrief te
  noteren. Voorts dient de wederpartij Keukensuitvoorraad.eu zo spoedig mogelijk, doch in ieder
  geval binnen drie werkdagen na aflevering, de gebreken schriftelijk, en nauwkeurig omschreven,
  mede te delen.
 2. Voorts dient wederpartij binnen vijftien werkdagen na aflevering, doch in ieder geval vóór de
  verwerking en/of montage, de zaak ten gronde te keuren en, indien zich een gebrek openbaart, zo
  spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen deze termijn van vijftien werkdagen bij
  Keukensuitvoorraad.eu schriftelijk, en nauwkeurig omschreven, een klacht in te dienen.
 3. Klachten die worden geuit na de in dit artikel genoemde termijnen behoeft Keukensuitvoorraad.eu
  niet in behandeling te nemen, en leiden niet tot aansprakelijkheid van haar onderneming. Indien
  Keukensuitvoorraad.eu dergelijke klachten toch in behandeling neemt dan dienen haar
  inspanningen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance
  zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid. Indien blijkt dat enige klacht ten onrechte is geuit
  en Keukensuitvoorraad.eu in het kader daarvan werkzaamheden heeft verricht c.q. zaken heeft
  geleverd, dan heeft Keukensuitvoorraad.eu het recht om dit een en ander aan de wederpartij
  tegen de normaal bij haar geldende prijzen in rekening te brengen.
 4. Voor wat betreft de productgarantie van de door Keukensuitvoorraad.eu geproduceerde keukens
  gelden de volgende bepalingen:
  Indien er sprake is van een gegronde klacht zijn tot een (1) jaar na de afleverdatum de kosten
  voor reparatie of vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijdkosten, volledig voor rekening van
  Keukensuitvoorraad.eu.
  Indien er sprake is van een gegronde klacht zijn na een (1) jaar tot twee (2) jaar na de afleverdatum
  twee derde (2/3) van de kosten voor reparatie of vervanging, met inbegrip van vracht- en
  voorrijdkosten, voor rekening van Keukensuitvoorraad.eu.
  Indien er sprake is van een gegronde klacht zijn na twee (2) jaar tot en met tien (10) jaar na de
  afleverdatum een derde (1/3) van de kosten voor reparatie of vervanging, met inbegrip van vrachten
  voorrijdkosten, voor rekening van Keukensuitvoorraad.eu.
  Na verloop van tien (10) jaar na de afleverdatum vervalt de productgarantie.
  De productgarantie is overdraagbaar indien er sprake is van verhuizing, echter moet degene die
  aanspraak wil gaan maken op de productgarantie wel voldoen aan de voorwaarden voor de
  garantie.
  Indien er sprake is van garantie op een artikel dat op dat moment niet meer leverbaar is, dan zal
  Keukensuitvoorraad.eu Keukens een passend alternatief aanbieden.
  Indien de montage door een ander dan Keukensuitvoorraad.eu is verzorgd, dan zullen de
  materialen die onder de productgarantie worden na geleverd niet door Keukensuitvoorraad.eu
  worden gemonteerd.
 5. Voor wat betreft de productgarantie op aanrechtbladen, apparatuur en accessoires kan in
  overeenstemming met de garantiebepalingen van de toeleveranciers van Keukensuitvoorraad.eu
  aanspraak gemaakt worden op de productgarantie van het aanrechtblad, apparatuur en
  accessoires indien deze bij Keukensuitvoorraad.eu zijn aangeschaft en deze ook op de factuur
  vermeld staan. Indien er sprake is van garantie op een artikel dat op dat moment niet meer
  leverbaar is, dan zal Keukensuitvoorraad.eu een passend alternatief aanbieden.
 6. Op iedere order die door Keukensuitvoorraad.eu wordt geleverd zijn de volgende
  productgarantietermijnen met inachtneming van artikel 8.4 en 8.5 van toepassing: productgarantie
  Keukensuitvoorraad.eu assortiment 10 jaar, productgarantie aanrechtbladen volgens
  garantievoorwaarden leverancier, productgarantie apparatuur volgens garantievoorwaarden
  leverancier, productgarantie accessoires volgens garantievoorwaarden leverancier.
 7. De garantietermijn gaat in vanaf het moment van de oorspronkelijke leveringsdatum en neemt niet
  opnieuw aanvang na her-levering en/of herstel.
 8. Tekortkomingen die het gevolg zijn van montage werkzaamheden vallen niet onder de garantie.
 9. Buiten de garantie vallen gebreken aan de zaken, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage,
  of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop Keukensuitvoorraad.eu geen invloed
  kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens transport
  door de wederpartij.
 10. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het artikel door wederpartij verkeerd of
  onzorgvuldig is gebruikt.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Indien wederpartij de voorschriften die in het vorige artikel zijn neergelegd in acht heeft genomen,
  kan Keukensuitvoorraad.eu met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden is bedongen
  slechts gedurende een jaar na datum aflevering/het verrichten van de prestatie wegens een
  toerekenbare tekortkoming in rechte worden aangesproken.
 2. Indien Keukensuitvoorraad.eu erkent dat zij toerekenbaar tekort is geschoten, of dit op andere
  wijze komt vast te staan, heeft zij het recht om binnen een redelijke termijn, nadat wederpartij zich
  daarop beroept, aan hem mede te delen dat zij kosteloos tot herlevering c.q. aflevering van het
  ontbrekende c.q. het opnieuw verrichten van de prestatie c.q. herstel zal overgaan. Bij het
  uitbrengen van haar keuze dient Keukensuitvoorraad.eu in redelijkheid met de belangen van de
  wederpartij rekening te houden. Het in dit lid gestelde lijdt uitzondering indien wederpartij
  voorafgaande aan de in de eerste zin van dit lid bedoelde mededeling de overeenkomst met recht
  buiten rechte heeft ontbonden c.q. een vordering tot ontbinding heeft ingesteld en deze wordt
  toegewezen.
 3. Keukensuitvoorraad.eu is in het geval zij toerekenbaar tekort is geschoten, slechts verplicht tot
  een van de in de eerste zin van het vorige lid bedoelde prestaties, indien het bepaalde in de leden
  6 en 7 van dit artikel daaraan niet in de weg staat en de kosten die daarmede gemoeid zijn tezamen
  met de schadevergoeding waarop de wederpartij eventueel aanspraak maakt naar redelijke
  verwachting niet hoger zullen uitvallen dan het bedrag waarvoor Keukensuitvoorraad.eu blijkens
  het gestelde in lid 4 van dit artikel aansprakelijkheid aanvaardt.
 4. Keukensuitvoorraad.eu beperkt, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid,
  indien mocht worden geoordeeld dat zij naast of in plaats van hetgeen in deze algemene
  voorwaarden omtrent haar aansprakelijkheid is bepaald, op grond van welke titel dan ook rechtens
  schadevergoeding verschuldigd is, haar aansprakelijkheid tot maximaal de voor de betreffende
  zaak overeengekomen prijs (exclusief b.t.w.), verminderd met (de waarde van) hetgeen
  Keukensuitvoorraad.eu reeds in het kader van de toerekenbare tekortkoming resp.
  onrechtmatige daad, heeft gepresteerd. Indien en voor zo ver deze beperking geen stand zou
  houden beperkt Keukensuitvoorraad.eu haar schade tot het bedrag dat de
  aansprakelijkheidsverzekeraar van Keukensuitvoorraad.eu daadwerkelijk uitkeert. Wederpartij
  vrijwaart Keukensuitvoorraad.eu, tenzij dwingend recht daaraan in de weg staat, tegen alle
  aanspraken van derden – ondermeer terzake productenaansprakelijkheid – voor zover deze
  aanspraken het in de vorige zin bedoelde maximum te boven gaan.
 5. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade,
  gelden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.
 6. In afwijking in zoverre van hetgeen in het vorige lid is bepaald geldt dat Keukensuitvoorraad.eu,
  -indien blijkt dat zij behoort tot een bedrijfstak waar standaardisering van overeenkomsten door
  algemene voorwaarden met beperkingen/uitsluitingen van aansprakelijkheid een algemeen
  verschijnsel is en Keukensuitvoorraad.eu binnen die bedrijfstak de overeenkomst sluit of indien
  Keukensuitvoorraad.eu de overeenkomst sluit met een onderneming uit een andere bedrijfstak
  die regelmatig met de bedrijfstak waarin Keukensuitvoorraad.eu werkzaam is, van doen heeft,
  en waarbinnen bedoelde standaardisatie eveneens aanwezig is-, nimmer aansprakelijk is voor
  (ernstige) fouten van bij haar te werk gestelde personen die niet tot de bedrijfsleiding behoren.
 7. Naast hetgeen de Wet als overmacht beschouwt gelden als zodanig internetstoringen, staking
  en/of ziekte van de werknemers van Keukensuitvoorraad.eu; wanprestatie en/of overmacht aan
  de zijde van haar leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn
  betrokken; stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende
  maatregelen van enige overheid; brand en andere ongevallen in haar bedrijf alsmede andere
  omstandigheden, voor zover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de overeenkomst niet
  mogelijk is of redelijkerwijze niet van Keukensuitvoorraad.eu kan worden verlangd en de
  verhindering langer duurt dan drie weken, of redelijkerwijze moet worden aangenomen dat dit het
  geval zal zijn, dan wel indien vaststaat dat de verhindering de nakoming van de overeenkomst
  geheel of gedeeltelijk definitief onmogelijk zal maken. Indien er aldus sprake is van overmacht heeft
  ieder van de partijen het recht om de overeenkomst geheel of (voor het gedeelte waarop de
  overmacht betrekking heeft) gedeeltelijk te ontbinden, in welk laatste geval partijen verplicht zijn
  om de overeenkomst voor het niet ontbonden gedeelte na te komen. Indien op de voet van dit lid
  tot ontbinding wordt overgegaan is geen van de partijen aan de andere partij schadevergoeding
  verschuldigd.
 8. Indien er sprake is van een verhindering, die naar redelijke verwachting niet langer duurt dan drie
  weken na het ontstaan van een van de in het vorige lid genoemde omstandigheden, is er van
  overmacht geen sprake en wordt, zonder dat een van de partijen de overeenkomst kan ontbinden,
  de termijn waarbinnen Keukensuitvoorraad.eu moet leveren, op de voet van hetgeen in artikel 3
  is gesteld, verlengd.
 9. Keukensuitvoorraad.eu is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat
  Keukensuitvoorraad.eu is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of
  onvolledige gegevens.
 10. In dit artikel is onder toerekenbaar tekortschieten ook onrechtmatig handelen begrepen.

 

Artikel 10: Annulering

 1. De in dit artikel opgenomen regeling geldt slechts indien Keukensuitvoorraad.eu akkoord gaat
  met een voorstel van de wederpartij om tot annulering van de overeenkomst over te gaan.
 2. Indien de zaak op het moment van de annulering reeds door Keukensuitvoorraad.eu is besteld
  is de wederpartij een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 50% over de
  overeengekomen prijs.
 3. Indien de zaak op het moment van de annulering door Keukensuitvoorraad.eu niet was besteld
  of indien het gaat om een zaak die Keukensuitvoorraad.eu op voorraad heeft, is de wederpartij
  een schadevergoeding van 15% over de overeengekomen prijs verschuldigd.
 4. Indien de overeenkomst (mede) betrekking heeft op monteren en/of installeren is de wederpartij
  een schadevergoeding van 50% over de overeengekomen prijs verschuldigd indien hij binnen vier
  weken voor de aanvang van de werkzaamheden annuleert. Indien de wederpartij annuleert op een
  langere termijn dan vier weken, dan beloopt de schadevergoeding 15%.
 5. Het in de voorstaande leden bepaalde laat onverlet dat Keukensuitvoorraad.eu kan bewijzen dat
  haar schade hoger is, in welk geval die hogere schade door de wederpartij verschuldigd is.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten die Keukensuitvoorraad.eu sluit is het Nederlandse recht van
  toepassing met uitsluiting, indien anders van toepassing, van het Verdrag der Verenigde Naties
  inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
 2. Alle geschillen, die tussen Keukensuitvoorraad.eu en haar wederpartij ontstaan, worden in
  eerste aanleg beslecht door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, Nederland,
  onverminderd het recht op hoger beroep en/of cassatie, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling
  zich daartegen zou verzetten, en onverminderd het recht van Keukensuitvoorraad.eu om de
  wederpartij in rechte te betrekken voor een anderszins bevoegde Rechter.

0

Your Cart